3194 Sayılı İmar Kanunu Madde 39 Kapsamında Yapı Sahiplerine Tebligat Yoluyla Ulaşılamayan Yıkılacak Derecedeki Yapı (Metruk Yapı) İlanı

3194 Sayılı İmar Kanunu Madde 39 Kapsamında Yapı Sahiplerine Tebligat Yoluyla Ulaşılamayan Yıkılacak Derecedeki Yapı (Metruk Yapı) İlanı

3194 Sayılı İmar Kanunu Madde 39 Kapsamında  Yapı Sahiplerine Tebligat Yoluyla Ulaşılamayan Yıkılacak Derecedeki Yapı (Metruk Yapı) İlanı

3194 SAYILI İMAR KANUNU 39. MADDESİ

METRUK YAPI İLAN TUTANAĞI

Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün  05.02.2024 tarih ve E-18272071-81380-2024020515401386393 sayılı yazısında idaremiz sorumluluk sınırları dahilinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından metruk bina (yıkılacak derecede tehlikeli yapı) olarak değerlendirilen yapıların adresleri ve resimli görsellerini idaremize sunmuştur.

 

Konu ile ilgili olarak 3194 sayılı imar kanununun Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar başlıklı

        “Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

         (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.

        Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” şeklindedir.

 

İlgili kanun hükümleri gereğince 14.02.2024 tarih ve 14 sayılı belediye encümen kararı ile idaremiz tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırmanız için tarafınıza 30(otuz) gün süre verilmiştir. Verilen süre zarfında tehlikeli durum yapı sahipleri tarafından ortadan kaldırılmadığı takdirde idaremiz tarafından ilgili kanun hükümleri uygulanacaktır.

 

S.NO.

İLİ

İLÇESİ

ADRESİ

MAHALLE

ADA

PARSEL

 
 

1

Sivas

Zara

Karşıyaka Mah. Esenler Sokak No:19

Karşıyaka

215

196

 

2

Sivas

Zara

Kızılırmak Mah. Aydınlar Cad. No:41

Kızılırmak

193

2

 

3

Sivas

Zara

Kızılırmak Mah. Baş Sokak No:6

Kızılırmak

174

5

 

4

Sivas

Zara

Kızılırmak Mah. Gamsızlar Sok. No: 9

Kızılırmak

170

25

 

5

Sivas

Zara

Kızılırmak Mah. Gamsızlar Sok. No: 10

Kızılırmak

170

24

 

6

Sivas

Zara

Reşitpaşa Mah. Gökkuşlar  Sok. No:13

Reşitpaşa

266

127

 

7

Sivas

Zara

Şehitler Mah . Reşitpaşa Cad. No:137

Şehitler

295

438

 

8

Sivas

Zara

Şehitler Mah. Ayvazlar Sk. No:6

Şehitler

286

3

 

 

Konu ile ilgili olarak yukarıdaki tabloda sunulan açık adresi ve ada ,parsel numaraları belirtilen yapıların sahiplerine ulaşılamadığından 3194 sayılı İmar Kanunu 39. Maddesine istinaden metruk bina (yıkılacak derecede tehlikeli yapı) olarak nitelendirilen bina mahalline 21.02.2024 tarihinde metruk yapı tebligat tutanağı asılmıştır. İlgili kanun hükmü gereğince idaremiz internet sayfasında ilan edilmiştir. 21.02.2024

 

                                   

                                                                                                                     Cengiz COŞKUNALP

                                                                                                                              İlan Memuru

Habere Ait Fotoğraflar

Sosyal Medyada Paylaş: