Fen İşleri Müdürlüğü

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Zara Belediye Başkanlığı Fen İşleri Birimi olarak görevimiz, Beldemizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak kentsel ve sosyal gelişme sürecinde ihtiyaç duyulan alt ve üst yapı faaliyet ve hizmetlerini halkımızın kullanımına çağdaş ve kaliteli olarak sunmaktır.
Fen İşleri Birimi olarak yapılan faaliyet ve hizmetlerde, Zara Belde sınırları içerisinde kalan cadde, sokak, yol ve meydanların düzenlenmesi, bunlara ait alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak, imar planında açılması öngörülen imar yollarını açmak.
Mevcut cadde, sokak, meydanların bakım ve onarımını periyodik olarak yapmak. İhtiyaç duyulan belediye hizmet binaları, kültür merkezleri, spor merkezleri, sanat merkezleri, bilgi evleri, kadın sığınma evleri,  v.s. yapıları projelendirip yapmak ve bunlara ait bakım onarım işleri yapmak.
İhtiyaç halinde betonarme istinat duvarları, dekoratif taş duvar, beton ve/veya doğal malzeme kullanarak yol tretuar düzenlemesi yapmak.
Zara merkez dokusu içerisinde bulunan sokakların aydınlatma çalışmalarını yapmak, bakım ve onarımını gerçekleştirmek.
Görüntü kirliliğine neden olan havai enerji hatlarının yer altına alınmasına katkıda bulunmak.
Üst yapısı deforme olmuş asfalt kaplamalı yolların asfalt kaplamalarını yapmak, lokal olarak bozulan yerlerin asfalt robot ekipleriyle periyodik bakım onarımını yapmak, kış aylarında kar yağışı ve buzlanma öncesi hazırlık yapmak, ve yolları trafiğe açık halde tutmak, korunması gereken kültür varlıklarının çevre güvenliğini sağlamak. Kaymakamlık  ve Zabıta Birimi tarafından bildirilen kaçak ve işgalli yapıların yıkımına katkıda bulunmak.
Alt yapı yönergesine göre alt yapı çalışmalarının belediye kontrolünde ruhsatlı olarak yapılmasını sağlamak.
Şahıslara ve alt yapı kurumlarına kazı ruhsatı vermek, ruhsatsız kazıların tespiti ve gerekli hukuki işlemleri yürütmek.
Yeni bina yapacakların yol katılım iştirak paylarını hesaplamak, kamuya ait yollardaki işgalli yapıların kaldırılması için gerekli hukuki işlemleri yürütmek, beldemizdeki mevcut okulların bakım onarımına katkıda bulunmak temel görevleri arasında olup, bu çerçevede sağlıklı yaşanabilir bir kent olması için her türlü çalışmayı yasalar kapsamında yaparak, sorumluluğunu üstlenir.
Belediye sınırları içerisinde, imar planları ile kamuya ayrılan (yol, yeşil alan, otopark v.b.) taşınmazların istimlak edilerek kamuya tahsis edilmesi işlemlerini yürütmek,
Belediyeye ait emlakların envanteri, beyanı, takibi, alım ve satım işlemleri ön hazırlığı ve dosyalanma çalışmalarını yürütmek,
İmar planı ile şahıs parsellerine tevhid edilmek sureti ile yol v.b. kamu alanından ihdas edilerek, yapılan zorunlu satış işlemlerini yürütmek,
Belediye hisselerinin satış işlemlerini takip etmek,
İmar Biriminin teklifine göre yol fazlası satış işlemlerini yürütmek,
Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesi gereği Belediye taşınmazlarının imar planı amacına göre ihtiyacı olan idarelere devren satış işlemlerinin gerektirdiği çalışmaları yürütmek,
İmar Affı Kanunu gereği gecekondu hak sahiplerinin işgalinde bulunan hazine arazilerinin Belediyeye devir işlemlerini yürütmek,
İmar Affı Kanunu gereği gecekondu hak sahiplerince işgalli bulunan hazine taşınmazlarının aynı kanun gereği belediyeye devrinden sonra hak sahipleri adına yapılan tapulama işlemlerini takip etmek,
İmar planında kamu alanlarına ayrılmış hazine parsellerinin İmar Kanunu gereği Belediyeye devir işlemlerini yürütmek,
Mülkiyeti Belediyeye ait olan taşınmazlardan, işgale uğrayanların tespiti ve ecrimisil alınması işlemlerini yürütmek,
Şahıslara ait olup da imar planı gereği kamu adına terkin edilen alanların (yeşil alan, park, otopark v.b.) kullanımından doğan gelirleri takip etmek ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,
Taşınmaz mallara ait sicil tutulmasını ve bu taşınmaz mallar için imar planına göre uygulama ve düzenleme yapılmasını sağlamak, 
Diğer kamu kuruluşlarına (Vakıflar Müdürlüğü v.b.) ait olup, Belediyece park veya yol yapmak sureti ile izinsiz değerlendirilen veya çeşitli hizmet binalarının kullanımı nedeni ile kira bedeli tahakkuk ettirilen durumlarda gerek kamu kuruluşları arasında, gerek mahkemeler kanalı ile yapılan işlemleri takip etmek, 
Taşınmaz malları üzerinde irtifak hakkı verilmesi, özel mülkiyetteki taşınmaz mallar üzerinde irtifak hakkı kurulması ve tahsis hakkı verilmesi konusunda yürütülen çalışmaların kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde sürdürülmesini sağlamak, 
Hibe alma ve tapuda ferağ verme, ferağ alma işlemlerinin Belediye Başkanı'nın vermiş olduğu vekâletnameye dayanarak yürütülmesini sağlamak, 
Belediye Başkanlığı Takdir Kıymet ve Değerlendirme Komisyonunun kurulması, kayıt ve raporlama ile ihtiyaç halinde üye verilmesi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 
Birim görev tanımında yazılmayan fakat kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Birim Personelleri